ReadyPlanet.com
dot dot
บุคลากร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 

นายชาติชาย   มีเกิดมูล

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 บุคลากรประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  ปี 2555 

ที่
ชื่อ-นามสกุล
ข้อมูล
1
 นายชาติชาย มีเกิดมูล
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
  
 
 
 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ป.อบ.บัณฑิตอาสาสมัคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต),สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
ประวัติการทำงาน
- ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง,จังหวัดสุโขทัย,จังหวัดอุตรดิตถ์
- หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
- นักวิชาการพัฒนาชุมชน กองอาสาสมัคร, โครงการพิเศษศูนย์ช่วยเหลือวิชาการพัฒนาชุมชนที่ 6 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
- พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด อุ้มผาง จ.ตาก,อ.ป่าบอน จ.พัทลุง,อ.ศรีสัชนาลัย ศรีสำโรง สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
- พัฒนากรอำเภอเชียงกลาง แม่จริม เมือง จ.น่าน
- พัฒนากรอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
 
ประวัติผลงานทางวิชาการ
- การยอมรับวัฒนธรรมไทยของชาวข่ามุบรรณโศภิชา วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ชาติชาย มีเกิดมูล, หมู่บ้านนกเขาแห่งปานาเระ,2539. วารสารพัฒนาชุมชน 35,6 (มิ.ย.39) 37-46 หน้า.
- ชาติชาย มีเกิดมูล, วิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองของผู้ใหญ่วิบูลย์, 2530. วารสารพัฒนาชุมชน 26,2 (ก.พ.30) 70-72 หน้า.
 
ความสนใจพิเศษ  - มานุษยวิทยาเชิงประวัติศาสตร์
              - ตามรอยพระพุทธบาทตามตำนานพระเจ้าเลียบโลก
 
ที่ปรึกษา - โครงการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดอุตรดิตถ์ : ท่าเหนือสู่เมืองน่าอยู่ในปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามกฎกระทรวง
2. ปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
3. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
4. ตรวจพิจารณา เสนอแนวคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
5. พิจารณา วินิจฉัย สั่งการเกี่ยวกับงานในอำนาจหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
6. กำกับดูแลราชการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ว่าการอำเภอเมือง
ถนนประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์/โทรสาร 055-414924,055-440680 
 
2
 นางสาวปราณี วินรุ้งศรี
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ประวัติการทำงาน
- ข้าราชการฝ่ายงานบุคลากร กรมพลศึกษา
- ข้าราชการฝ่ายงานบุคลากร สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
  กรุงเทพมหานคร
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ งานช่วยอำนวยการ การบริหารงานทั่วไป การติดต่อประสานงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริหารงานบุคคล
2. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารและสถานที่สำนักงาน
3. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือร่วมกันสนับสนุนงานปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการดำเนินงานอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนงานใด
 

สถานที่ปฏิบัติงาน

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ว่าการอำเภอเมือง

ถนนประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์/โทรสาร 055-414924,055-440680  

 

 
 
 
3
นางสาวเอมอร  ฤกษ์ดี 
 ช่วยราชการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
 

 

 

 
ตำแหน่งบรรณารักษ์ ช่วยราชการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
อศ.ศ. (บรรณารักษ์ศาสตรและสารนิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฐอุตรดิตถ์
กศ.บ.(การแนะแนว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ประวัติการทำงาน
- ข้าราชการฝ่ายงานห้องสมุด สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

สถานที่ปฏิบัติงาน

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ว่าการอำเภอเมือง
ถนนประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์/โทรสาร 055-414924,055-440680 
 
 
 
 
 
 
4
นางสาวเบญจมาศ  วันขวัญ
จนท.พัฒนาการท่องเที่ยว
 
 
   
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศิลปศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ปี 2548
Email ติดต่องาน
ประวัติการทำงาน
- ต้อนรับคณะ HAPPY TRAIN สื่อมวลชนไทยในอเมริกา ปี 2546
- เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2548-2550
- เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล/เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและบัตร /เลขานุการนายอำเภอ ณ ทีว่าการอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2550-2551
- ผู้ช่วยพนักงานธุรการกองช่าง ณเทศบาลตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2551-2552
- ปฏิบัติงานช่วยราชการฝ่ายทะเบียนและบัตร/ เลขานุการ สำนักงาน ณ ที่ว่าการอำเภอพิชัย ปี 2552-2553
- จัดตั้งทีมสันทนาการอุตรดิตถ์ ภายใต้ชื่อ "คนนำทาง"อุตรดิตถ์
- รับคณะท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2546-2555
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานบริการข้อมูลข่าวสารและงานเผยแพร่ด้านการท่องเที่ยวแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
- งานแผนงานวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัด / กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
- งานเอกสารติดต่อความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับ สปป.ลาว
- งานประสานงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัด
- จัดทำบันทึกรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวรอบเดือน ไตรมาศและปี
- งานประสานการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อสารมวลชน
- งานยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์
- งานตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยว โครงการระดับตัวชี้วัดและคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
- งานรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว บัญชีทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวและภาพถ่าย
- งานผลิตอุปกรณ์ สื่อท่องเที่ยว สำเนาแผนที่ เอกสารแผ่นพับ โบรชัวร์
- งานประสานงาน ติดต่อ เอกสารหนังสือราชการ และสารบรรณงานท่องเที่ยว
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซด์ อีเมล์ภายในและสถิติการท่องเที่ยว
- งานประชุมอบรมสัมมนาของจังหวัดและสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
- งานติดต่อประสานงานท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่และภายนอก
- งานพัฒนาฐานข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดภาษาต่างประเทศ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 
 
สถานที่ปฏิบัติงาน  พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ว่าการอำเภอเมือง
ถนนประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์/โทรสาร 055-414924,055-440680 
 
 
 
 
 

5

     นางสาวสุรีรัตน์  บุญตา

  จนท.นักจัดการงานทั่วไป

     

 

เจ้าหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป

บธบ.การท่องเที่ยว มหาวิยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

-สนง.จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
 
หน้าที่รับผิดชอบ
 
- ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานประสานงาน รวมทั้งการกำกับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลและรายงานสถานการณ์ในจังหวัด
- งานรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว บัญชีทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวและภาพถ่าย
- งานผลิตอุปกรณ์ สื่อท่องเที่ยว สำเนาแผนที่ เอกสารแผ่นพับ โบรชัวร์
- งานประสานงาน ติดต่อ เอกสารหนังสือราชการ และสารบรรณงานท่องเที่ยว
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซด์ อีเมล์ภายในและสถิติการท่องเที่ยว
- งานประชุมอบรมสัมมนาของจังหวัดและสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
 
สถานที่ปฏิบัติงาน  พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ว่าการอำเภอเมือง
ถนนประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

E-mail sagura_noonoi@hotmail.com

Email ติดต่องาน
uttaradit@mots.go.th/ 055-414924,055440680
 
6
 
นางมนต์มีนา   เกตุอินทร์ 

 

 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ค.บ.(พลศึกษา) , สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
สถานที่ติดต่อ
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โทร.055-414924, 055-440680

7

นายวสันต์ ทองเชตุ

 

 

เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
วท.บ.(การฝึกและการจัดการกีฬา),สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
สถานที่ติดต่อ
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์
โทร.055-4114037
8
 นายสุชาติ มีรอด
 
 
 
 

 

 

เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอพิชัย
วท.บ.(การฝึกและการจัดการกีฬา),สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
สถานที่ติดต่อ
ที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย
โทรศัพท์/โทรสาร 055-421023
พื้นที่รับผิดชอบงานด้านกีฬาและนันทนาการ – เขตอำเภอพิชัย
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายธงชัย แช่มชื่น  

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอบ้านโคก (เริ่มปฏิบัติงาน ต.ค. 2552)

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

 

สถานที่ติดต่อ
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก
โทรศัพท์/โทรสาร 055-486124
พื้นที่รับผิดชอบงานด้านกีฬาและนันทนาการ - เขตอำเภอบ้านโคก 
  
 
 
 
 
10
 นายประพันธ์   ทำนบ
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอตรอน
วท.บ.(การฝึกและการจัดการกีฬา),สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
ประวัติการทำงาน
-         เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอตรอน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ที่ว่าการอำภอตรอน    อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์/โทรสาร 055-491114  
 
 

 

 
 
11
นายอำนวย อินเมือง
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอลับแล
วท.บ.(การฝึกและการจัดการกีฬา),สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
สถานที่ติดต่อ
ที่ทำการปกครองอำเภอลับแล ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล
โทรศัพท์/โทรสาร 055-431089
พื้นที่รับผิดชอบงานด้านกีฬาและนันทนาการ– เขตอำเภอลับแล
 
 
 
 
 
 
12
นายชัยวัฒน์ ชอบธรรม
 
 
 
เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอทองแสนขัน
วท.บ.(การฝึกและการจัดการกีฬา),สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
สถานที่ติดต่อ
ที่ทำการปกครองอำเภอทองแสนขัน ตำบลแสนขัน อำเภอทองแสนขัน
โทรศัพท์/โทรสาร 055-418114
พื้นที่รับผิดชอบงานด้านกีฬาและนันทนาการ– เขตอำเภอทองแสนขัน
 
 
 
 
13
นายนนิพล ขำฉา
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอท่าปลา
วท.บ.(การฝึกและการจัดการกีฬา),สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
สถานที่ติดต่อ
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา
โทรศัพท์/โทรสาร 055-499096
พื้นที่รับผิดชอบงานด้านกีฬาและนันทนาการ– เขตอำเภอท่าปลา
 
 
 
 
14
นางสาวปาริชาติ อุทธิยา
 
 
 
เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอน้ำปาด
ค.บ.การฝึกและการจัดการกีฬา สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
สถานที่ติดต่อ
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำปาด อำเภอน้ำปาด
โทรศัพท์/โทรสาร 055-4981487
พื้นที่รับผิดชอบงานด้านกีฬาและนันทนาการ– เขตอำเภอน้ำปาด
 
15
นายนาวิน บุญพลอย
 
 
เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอฟากท่า
วท.บ.(การฝึกและการจัดการกีฬา),สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
สถานที่ติดต่อ
ที่ทำการปกครองอำเภอฟากท่า ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า
โทรศัพท์/โทรสาร 055-489078
พื้นที่รับผิดชอบงานด้านกีฬาและนันทนาการ– เขตอำเภอฟากท่า
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ประวัติทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน

ณ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

 

1. นางสาวเพียงตะวัน  สุขน่วม (ต.ค.-ธ.ค. 51) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ แผนกการท่องเที่ยว

 7. นางสาวสุภรัตน์  พุทธกิจ (พ.ย.52-ม.ค.53) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (หลักสูตรประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวคู่ขนาน)

 8. นางสาวรัตนาพร  แย้มวงศ์ (ธ.ค.52-ม.ค.53) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ แผนกการท่องเที่ยว

9. นางสาววรรณา เขียวอ่อน (ธ.ค.52-ม.ค.53) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ แผนกการท่องเที่ยว

10. นางสาวสุพรรณิกา ศาสนา (ม.ค.53-ก.พ.53) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (คณะวิทยาการจัดการ)

11. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ ประดิษฐ์ (ม.ค.53-ก.พ.53) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (คณะวิทยาการจัดการ) 

12. นางสาวชนิกา คำเอี่ยม (ม.ค.53-ก.พ.53) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (คณะวิทยาการจัดการ) 

13. นางสาวกิ่งแก้ว แก้วนาง (ม.ค.53-ก.พ.53) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (คณะวิทยาการจัดการ) 

14. นางสาววาทินี  มิ่งป่าผึ้ง (ม.ค.53-ก.พ.53) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (คณะวิทยาการจัดการ) 

15. นางสาวอนุสรา หล้าวัน (ม.ค.53-ก.พ.53) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (คณะวิทยาการจัดการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dot
 •  ปฏิทินกิจกรรม ปี 2553
dot
dot
 •  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
dot
dot
 •  สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
 •  กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
dot
dot
 •  เว็บไซด์การท่องเที่ยว
dot
dot
 •  กลุ่มงานส่งเสริมการกีฬา
dot
dot
 •  วงการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
dot
dot
 •  กิจกรรมเจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
dot
dot
 •  เว็บไซด์กีฬา
dot
dot
 •  ข่าว สื่อสารมวลชน
dot
dot
 •  เว็บไซด์ในจังหวัดอุตรดิตถ์
dot
dot
 •  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาคเหนือ
dot
bulletเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย เขตท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์และโทรสาร 055-414924,055-440680 E-mail : uttaradit@mots.go.th