ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ.....   8 ต.ค. 2562 105 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปร.....   4 ก.ค. 2562 113 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคป.....   4 ก.ค. 2562 138 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภา.....   3 ก.ค. 2562 139 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สั่งจ้างทำเหรียญรางวัลกรีฑาโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภ.....   3 ก.ค. 2562 370 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ.....   2 ก.ค. 2562 118 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร.....   1 เม.ย. 2562 158 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ASEAN Connect ในรูปแบบ Famili.....   14 ก.พ. 2562 179 ครั้ง