รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสื.....   4 ม.ค. 2564 10 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ.....   1 ก.ค. 2563 93 ครั้ง
630403_ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนั.....   3 เม.ย. 2563 117 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไ.....   6 ม.ค. 2563 133 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ.....   8 ต.ค. 2562 163 ครั้ง