ระเบียบและกฎหมาย

คำสั่ง ที่ 2/2564 แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์   14 พ.ค. 2564 45 ครั้ง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖   7 ม.ค. 2562 49 ครั้ง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๙   7 ม.ค. 2562 57 ครั้ง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   7 ม.ค. 2562 49 ครั้ง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๙   7 ม.ค. 2562 54 ครั้ง
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   7 ม.ค. 2562 53 ครั้ง