ระเบียบและกฎหมาย

คำสั่ง ที่ 2/2564 แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์   14 พ.ค. 2564 138 ครั้ง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖   7 ม.ค. 2562 137 ครั้ง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๙   7 ม.ค. 2562 147 ครั้ง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   7 ม.ค. 2562 168 ครั้ง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๙   7 ม.ค. 2562 146 ครั้ง
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   7 ม.ค. 2562 149 ครั้ง