การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ปี 2565   47 ครั้ง
ปี 2564   57 ครั้ง