การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ปี 2565   57 ครั้ง
ปี 2564   77 ครั้ง