ชุมชนท่องเที่ยวหาดสองแคว

23 ก.ค. 2561      1383 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ความเป็นมาของชุมชน
บรรพบุรุษได้อพยพมาจากเมืองลาวเวียงจันทน์ มาตั้งหลักแหล่งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน สำหรับที่มาของชื่อหมู่บ้านหาดสองแควนั้น ได้ตั้งชื่อขึ้นตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของหมู่บ้านในขณะนั้น ซึ่งเป็นทางออกของลำน้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกันคือ แม่น้ำน่านกับคลองตรอน มีลักษณะเป็นลำน้ำสองสายไหลมาบรรจบกันจึงเรียกกันว่า “สองแคว” และบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน ได้เกิดเป็นสันทราย ยื่นออกมาเป็นแนวหาดทรายยาวตลอดหมู่บ้าน จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “บ้านหาดสองแคว”

อนุรักษ์วิถีลาวเวียง
“การตักบาตรหาบจังหัน” หรือ "ประเพณีการการหาบสาแหรก" พระสงฆ์จากวัดหาดสองแควจะแบ่งเส้นทางออกเดินบิณฑบาตไปตามหมู่บ้าน ชาวบ้านที่อยู่ท้ายบ้านจะตีเกราะเป็นสัญญาณ เพื่อจะได้ออกมายืนรอตักบาตรเฉพาะข้าวสุก (ข้าวเจ้า) เมื่อพระสงฆ์เดินกลับวัด แต่ละบ้านจะนำสำรับอาหารหรือปิ่นโตมาวางบน “แป้นไม้” หน้าบ้าน จากนั้นก็จะมีคนหาบสาแหรกไม้คานนำสำรับอาหารของแต่ละบ้านหาบไปถวายที่วัด แล้วจัดเรียงอาหารลงถาดโดยไม่ต้องถ่ายถ้วยชาม ผู้ชายท้าหน้าที่ประเคนอาหารพระ นั่งรอจนพระฉันเสร็จ ให้ศีลให้พร ชาวบ้านจะน้าอาหารมากินกัน ส่วนที่เหลือก็ส่งกลับเจ้าของเดิม ถ้าถ้วยอาหารของใครหมด คนหาบก็จะตักข้าวสุกใส่ให้จนเต็มถ้วย จากนั้นจะหาบถ้วยอาหารไปวางคืนไว้ตามแป้นไม้หน้าบ้านตามเดิมโดยไม่ผิดชามผิดบ้าน

อาหารพื้นถิ่น
เป็นอาหารที่เป็นรากเหง้าของชุมชนลาวเวียงที่อนุรักษ์ไว้และยังคงหารับประทานได้ในชุมชน เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวลาวเวียงที่ใช้ต้อนรับแขกต่างบ้านที่เข้ามาพักหรือเยี่ยมเยือนได้รู้จักอาหารพื้นบ้านที่วัตถุดิบในการท้าก็หาได้จากรอบๆ บริเวณบ้านหรือตามแนวรั้วบ้านที่ชาวบ้านจะปลูกไว้บริโภคหรือจ้าหน่าย อันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนนี้

ถนนสายวัฒนธรรม
ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง หาดสองแคว จัดกิจกรรม “ชม ช็อป ชิม” วันศุกร์แรก ของทุกเดือน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ศูนย์รวมประเพณีวัฒนธรรมมาไว้ ณ ถนนแห่งนี้ อาหาร การแต่งกาย ภาษา การแสดง ดนตรี วัฒนธรรม

กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดหาดสองแคว
- การท้าไม้กวาดทางมะพร้าว
- กิจกรรมเย็บปักถักร้อย การท้ากระเป๋าผ้า
- กลุ่มแปรรูปไข่เค็มสมุนไพร
- กลุ่มท้าแหนมตุ้ม

ประเพณีไหลแพไฟ
ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหาร และสายน้ำ ซึ่งจะจัดขึ้นทุก วันที่ 5 ธันวาคมของทุก เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำที่น้าความอุดมสมบูรณ์ ท้าให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่สงบ ร่มเย็น ดำรงตนภายใต้ความมีน้ำใจเอื้ออาทร แบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โฮมสเตย์หาดสองแคว
     หากสนใจพักที่โฮมสเตย์หาดสองแคว สามารถติดต่อสอบถามที่พักโฮมสเตย์ได้ที่ คุณสนิท ดีเพ็ชร ประธานกลุ่มโฮมสเตย์ โทร. 084-505-4672 หรือ อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098 ค่าใช้จ่ายที่พักโฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว ราคา 350 คน/คืน ราคานี้รวมค่าที่พัก อาหารเย็น/เช้า และอาหารใส่บาตร

การเดินทาง 
     สะดวกทั้งทางรถยนต์และรถไฟ จากตัวเมืองอุตรดิตถ์ไปอำเภอตรอน ถึงบ้านหาดสองแควตามทางหลวงชนบทลาดยางอย่างดี ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร หรือโดยสารรถไฟลงที่สถานีท่าสัก แล้วเดินทางด้วยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อมาบ้านหาดสองแคว ติดต่อได้ที่ อบต.หาดสองแคว
โทร. 055-496-098, 089-271-9576